logo fe ue pl

 

 

Pro­jekt POWER 3.5 

Szkole­nia dla studentów i  pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 O pro­jek­cie:

Tytuł pro­jektu: Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - Program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR. 03.05.00-00-Z014/18 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2019-​09-​01 do: 2023-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy  i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia.


Wartość dofinansowania projektu z UE: 10 290 945,02 PLN

 
 

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość:

Zadanie 5: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wsparcie dla studentów (w ramach Modułu 2) i pracowników ( w ramach Modułu 6) wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Wartość zada­nia:  1 781 472,65 zł


Uczest­nicy projektu:

Pro­jekt skierowany jest do studentów trybu dziennego (4 ostatnie lata)  oraz pracowników z całego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.


Zakres wspar­cia:

W szkoleniach  będzie mogło uczestniczyć 85 studentów z 4 ostatnich lat  oraz 75 pracowników  ze wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.


W 2020 roku swoje kandy­datury można zgłaszać na szkolenia:

– z podstaw MA TRIZ (Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań)  >>> więcej informacji o szkoleniu MA TRIZ

– z zakładania start-upów  >>> więcej informacji o szkoleniu START-UP - wkrótce

 

 

 

Punkt Kwal­i­fika­cyjny:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

Budynek A-0, pokój 03f


Zasady rekru­tacji:

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie. Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji.

 

 

Doku­menty do pobrania:

Reg­ulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. "Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szczegółowe zasady uczestnictwa i rekrutacji - Studenci

Szczegółowe zasady uczestnictwa i rekrutacji - Pracownicy

Załącznik nr 1 — For­mu­larz zgłoszeniowy szkole­nia

Załącznik nr 2 — Deklaracja uczest­nictwa

Załącznik nr 3 — Oświad­cze­nie uczest­nictwa

Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie wiz­erunek

Submit to FacebookSubmit to Twitter