FE POIR poziom pl 1 rg

 

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0

 

 

Uniwersytet Zielonogórski  jest liderem konsorcjum "Uniwersyteckie Konsorcjum Inkubator Innowacyjności 4.0" realizującego Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 

O projekcie: 

Tytuł projektu: „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Nr umowy: MNiSW/2020/357/DIR z 4 listopada 2020 r.

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

 

Całkowita kwota projektu: 1 122 756,10 zł

Wkład własny: 112 275,61 zł
Wartość dofinansowania EFRR: 1 010 480,49 zł

 

Platforma Programu Inkubator Innowacyjności

 

 

Zadania Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”:

Działania planowane w ramach zadania: 

 • Organizacja trzech spotkań InnoMeet typu „science to business”. Celem przeprowadzenia spotkań jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na spotkaniach prezentowane będą wyniki prac wdrożeniowych oraz współpracy która miała miejsce- jako przykład pozytywnych interakcji nauki i przemysłu. Ponadto, prezentowane będą możliwości oraz interdyscyplinarny potencjał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z ofertą technologiczną przygotowywaną do wdrożenia.
 • Organizacja spotkania InnoMentor typu „science to business”. Celem organizacji spotkania jest wskazanie dobrych praktyk i przykładów w zakresie wdrażania innowacji oraz popularyzowanie roli jednostek badawczo- rozwojowych w rozwoju gospodarki. Spotkania odbędą się na Uniwersytecie Zielonogórskim i będzie dostępne zarówno dla pracowników Uniwersytetu jak i studentów.

 

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego tych wyników oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wycena praw własności intelektualnej:

Działania planowane w ramach zadania:

 • Przeprowadzenie analizy potencjału rynkowego i wyceny praw własności przemysłowej dla   Zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych Nr 007682356-0001 do Nr 007682356-0004- Meble dla zwierząt domowych. Twórca wynalazku: ANNA OWSIAN-MATYJA
 • Przeprowadzenie analizy potencjału rynkowego i wyceny praw własności przemysłowej dla patentów:

P.425307 - Rower trójkołowy z napędem ręcznym, zwłaszcza dla osób z niedowładem kończyn dolnych. Twórca wynalazku: ZDZISŁAW WAŁĘGA.

P.425305 - Rama, zwłaszcza do roweru trójkołowego. Twórca wynalazku: ZDZISŁAW WAŁĘGA.

P.425304 - Układ tylnego zawieszenia do roweru trójkołowego. Twórca wynalazku: ZDZISŁAW WAŁĘGA.

 • Przeprowadzenie analizy potencjału rynkowego i wyceny praw własności przemysłowej dla patentu P.419987 - Kompozytowe okno do środków transportu lądowego. Twórcy wynalazku: MIROSŁAW ŻYGADŁO, WŁADYSŁAW PAPACZ, JANUSZ WALKOWIAK.

 

Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy:

Działania planowane w ramach zadania:

 • Wytworzenie i testy prototypu trójkołowego roweru z napędem ręcznym dla osób z niedowładem kończyn dolnych. W ramach działania realizowane będą prace i testy dla doboru optymalnego materiału z którego wytworzone będą wahacze tylnego zawieszenia roweru dokonana zostanie modyfikacja układu przenoszenia napędu na przednie koło. Przeprowadzone będą testy podzespołów ramy  na gruncie twardym oraz drogach leśnych. Twórca: Zdzisław Wałęga, Uniwersytet Zielonogórski;

 • Wytworzenie prototypu wystawowego zestawu mebli modułowych dla zwierząt domowych, w skali 1:2. Twórca: Anna Owsian-Matyja, Uniwersytet Zielonogórski; 
 • Działania przedwdrożeniowe obejmujące prace nad wynalazkiem - Kompozytowe okno do środków transportu lądowego:

  • analizę warunków eksploatacji: odkształcenia, obciążenia, czynniki środowiskowe, elementów nośnych ram okiennych autobusów;
  • walidacja istniejącej konstrukcji ramy okiennej;
  • opracowanie konstrukcji formy do wykonania ramy nośnej okna kompozytowego;
  • zakup olejowego podgrzewacza form kompozytowych;
  • wykonanie form do produkcji prototypu ramy nośnej okna kompozytowego;
  • wykonanie prototypu ramy okiennej;
  • optymalizacja konstrukcji i technologii.

Twórcy: Mirosław Żygadło, Uniwersytet Zielonogórski; Władysław Papacz, Uniwersytet Zielonogórski; Janusz Walkowiak, Uniwersytet Zielonogórski.

Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, prowadzącej do zastosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

 

Zespół projektowy Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Kierownik Projektu - mgr Karol Dąbrowski - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ

Broker Innowacji - mgr Sylwia Graca - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ

Broker Innowacji - mgr Jędrzej Danilewicz - Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ

Broker Innowacji - dr Katarzyna Skrzypek - Instytut Inżynierii Mechanicznej

Broker Innowacji - mgr inż. Zdzisław Wałęga - Instytut Inżynierii Mechanicznej

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0 - Aktualności

III Spotkanie InnoMeet - 25.11.2021

FE POIR poziom pl 1 rg

III Spotkanie InnoMeet

 

Termin: 25 listopad 2021, godzina: 11.00, miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Alga, Dźwirzyno

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na III Spotkanie InnoMeet.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli przemysłu w województwie lubuskim.  Celem spotkania jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na spotkaniu zaprezentowane będą wyniki prac wdrożeniowych oraz współpracy która miała miejsce- jako przykład pozytywnych interakcji nauki i przemysłu. Ponadto, zaprezentowane będą możliwości oraz interdyscyplinarny potencjał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z ofertą technologiczną przygotowywaną do wdrożenia.

Spotkanie ma charakter zamknięty – tylko dla zaproszonych gości.

Agenda III Spotkania InnoMeet 

 

Zapytanie ofertowe - Organizacja spotkania InnoMeet w dniu 25 listopada 2021 r.

FE POIR poziom pl 1 rg

 

                      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

                             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - AGENDA SPOTKANIA

                   

 

 

 

 

II Spotkanie InnoMeet - 25.05.2021

FE POIR poziom pl 1 rg

II Spotkanie InnoMeet

 

Termin: 25 maj 2021, godzina: 11.00, miejsce: platforma Web to Learn

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na II Spotkanie InnoMeet.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli przemysłu w województwie lubuskim.  Celem spotkania jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na spotkaniu zaprezentowane będą wyniki prac wdrożeniowych oraz współpracy która miała miejsce- jako przykład pozytywnych interakcji nauki i przemysłu. Ponadto, zaprezentowane będą możliwości oraz interdyscyplinarny potencjał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z ofertą technologiczną przygotowywaną do wdrożenia.

Spotkanie ma charakter zamknięty – tylko dla zaproszonych gości.

Agenda II Spotkania InnoMeet 

 

Zapytanie ofertowe - Organizacja spotkania on-line InnoMeet w dniu 25 maja 2021

FE POIR poziom pl 1 rg

 

                      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

                             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - AGENDA SPOTKANIA

                   

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i administrowanie platformą internetową Konsorcju

FE POIR poziom pl 1 rg

 

                      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o programie:

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter