Drukuj
Analiza gleb
 
Opis:
 
Analizy gruntów i gleb wykonujemy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 9 września 2002 r., w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359) oraz w zakresie, jaki wymagany jest przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolne i nierolnicze oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.
 
Wykonujemy też komplementarne analizy wymagane przy ocenie stanu pokrywy glebowej terenów miejskich, przemysłowych i komunikacyjnych oraz przy planowaniu i projektowaniu rekultywacji terenów zdegradowanych.
 
 
Oferujemy analizę gleb terenów rolniczych i leśnych wraz z oceną przydatności do bieżącej oraz planowanej uprawy.
 
 
W ramach analiz wykonujemy:
 
Aparatura:
Typowe wyposażenie laboratorium w sprzęt podstawowy oraz sprzęt i aparatura specjalistyczna.
 
Submit to FacebookSubmit to Twitter