Audyty energetyczne, energia odnawialna, wodociągi i kanalizacja, ciepłownictwo

 

Opis:

Wykonujemy:
-    badania symulacyjnych źródeł energii oraz innych układów technologicznych z zakresu inżynierii komunalnej i środowiska, a także na podstawie analizy wyników symulacji rekomendacja rozwiązań optymalizujących pracę układów, w tym podnoszenie ich efektywności energetycznej, wykorzystując zaawansowane oprogramowanie komputerowe (m.in. TRNSYS, ANSYS, SolidWorks, DesignBuilder);
-    analizy energetyczne dowolnych obiektów wraz funkcjonującymi w nich instalacjami, sieciami i źródłem energii, a także układami technologicznymi;
-    audyty energetyczne budynków oraz audyty efektywności energetycznej systemów energetycznych i układów technologicznych;
-    analizy gospodarki energetycznej wybranych obszarów (np. miasta, gminy czy osiedla) oraz rekomendacja i projektowanie rozwiązań, których celem jest obniżanie zapotrzebowania na energię, podnoszenie sprawności systemów wytwarzania i dystrybucji ciepła, a także obniżanie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2;
-    energetyka rozproszona z uwzględnieniem skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła;
-    wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy oraz wspomagania projektowania systemów monitoringu i telemetrii systemów ciepłowniczych;
-    modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach i systemach grzewczych i chłodniczych;
-    technologie integracji odnawialnych źródeł energii;
-    optymalizacja wykorzystania ciepła w procesach produkcyjnych;
-    analizy instalacji odprowadzania spalin wraz z oceną wpływu emisji na kształtowanie się rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym;
-    modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
-    stosowanie metod i narzędzi matematycznych w celu opisu i optymalizacji procesów produkcyjnych, technologicznych i innych;
-    analizy statystyczne danych i prognozowanie;
-    symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, w tym również o charakterze losowym przy użyciu narzędzi matematycznych;
-    oceny stanu technicznego sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej;
-    dobór metod naprawy istniejących sieci sanitarnych metodami bezwykopowymi;
-    oceny funkcjonowania instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i wielofunkcyjnych;
-    wykorzystania rachunku wyrównawczego do uzgadniania wyników pomiaru w zastosowaniu do monitoringu i sterowania procesami technologicznym;
-    prace dotyczace problemów energetyki komunalnej i przemysłowej, wykorzystujac liniowy model matematyczny przepływów międzygałęziowych;
-    optymalizację jedno- i wielokryterialna instalacji, urządzeń i procesów,

Ponadto oferujemy:
-    nadzory inwestorskie przy budowie nowych i naprawie istniejących sieci wodociągowych, sanitarnych, ciśnieniowych i grawitacyjnych, metodami tradycyjnymi oraz bezwykopowymi (142 inwestycje);

-    wykonywanie projektów budowlanych sieci i instalacji sanitarnych (ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych itd.), instalacji wewnętrznych, źródeł ciepła, węzłów ciepłowniczych, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych;

-    kierownictwo oraz realizacje projektów naukowych z zakresu inżynierii środowiska;

-    współpracę z podmiotami gospodarczymi, administracją rządową i samorządową, innymi podmiotami badawczymi, badawczo-wdrożeniowymi, w tym uczelniami, instytutami branżowymi i innymi;Aparatura:

 

Symulacja energetyczna budynków, instalacji i układów technologicznych:
-    DesignBuilder,
- EnergyPlus,
- SketchUp + NREL OpenStudio,
- TRNSYS,
- Autodesk Building Design Suite,

Symulacja systemów energetycznych, sieci zewnętrznych, elektrociepłowni:
- AudytorSCW,
- Bentley sisHYD Heat,
- Autodesk Infrastructure Design Suite,
- MIKE Urban (Model Manager (MM),
- CS Pipeflow,
- Water Distribution,
- CS Rainfall Runoff (RR),
- CS Catchment Analys (CA),

Modelowanie i symulacja pracy kotłów fluidalnych, skraplaczy bloków energetycznych,
fali powodziowej, z możliwością wykorzystania w systemach ostrzegania
przeciwpowodziowego, przepływów z wymianą ciepła:
-    Oprogramowanie ANSYS Fluid Dynamics (Fluent).

Oprogramowanie uniwersalne:
-    Matlab + Simulink,
- SolidWorks,
- R-project,
- Mathematica,
- SciLab,
- C++,
- Python,
- PHP,
- JavaScript,
- MySql.

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter