Badania gruntów

 

Opis:

Świadczymy usługi geotechniczne w zakresie:

 • badań laboratoryjnych:

- rodzaju gruntów spoistych i niespoistych,

- zawartości części organicznych,

- zagęszczalności gruntu,

- stopnia plastyczności,

- edometrycznych modułów ściśliwości,

- współczynnika filtracji,

- prędkości przepływu wody,

- identyfikacji minerałów i skał,

 

 • badań terenowych:

- wierceń ręcznych małośrednicowych,

- sondowań sondą lekką,

- kartowania hydrologiczno-geologicznego,

- piezometrów.

 

Badania prowadzimy zgodnie z normami polskimi (PN) oraz europejskimi (EN ISO). Wyniki badań mogą stanowić podstawę prac naukowych oraz dokumentacji technicznych.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach praktycznych oraz wynikach prac
badawczych prowadzimy działalność konsultingową w zakresie:

 • procesów filtracji,
 • wpływu antropopresji na stan wód,
 • zagrożeń powodziowych,
 • analizy zjawisk geologicznoinżynierskich zachodzących w budowlach ziemnych oraz ich podłożu.


Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

 • akumulowanie ciepła z wykorzystaniem przemian fazowych materiałów PCM;
 • wykorzystanie ciepła odpadowego ze ścieków komunalnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła;
 • wykorzystanie energii geotermalnej;
 • zastosowanie spoiw z aktywowanych popiołów lotnych z węgla brunatnego do stabilizacji podłoża gruntowego;
 • ochrona przeciwpowodziowa.

 

Aparatura:

Typowe wyposażenie laboratorium w sprzęt podstawowy oraz sprzęt i aparatura specjalistyczna.

 
Submit to FacebookSubmit to Twitter