Innowacje i transfer technologii

 

Innowacje

 

Innowacja - szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług. (P. Drucker)
Innowacja - istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji. (J. Schumpeter)
Innowacja jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów. (G.S. Altshuller)

 

Transfer Technologii

 

Przez transfer technologii rozumie się na ogół wszelkie działania związane z wdrażaniem osiągnięć nauki w gospodarce, a także obrót patentami i licencjami, ochronę własności intelektualnej itp.
Działania te są podstawą postępu technicznego i mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w branżach zaliczanych do tzw. zaawansowanych technologii. Wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków naukowych stwarza szansę szybkiego rozwoju dla innowacyjnych firm i instytucji i jest podstawą dla prowadzenia działań z zakresu wdrażania nowych technologii .
Potencjał ten jest w ogromnej mierze wciąż niewykorzystywany w praktyce w polskich firmach, zwłaszcza w MSP, a nasze działania - wspomagane specjalnymi funduszami celowymi - służyć mają przełamaniu wielu istniejących barier utrudniających transfer idei od ich twórców do praktycznego i komercyjnego wykorzystania.
Cel ochrony własności intelektualnej w transferze technologii
Celem ochrony jest wspieranie działań badawczo-rozwojowych, rozpowszechnianie innowacyjnych pomysłów oraz ochrona wysiłków twórczych osób przyczyniających się do powstawania nowych towarów i usług.

 

Ośrodki przekazu wiedzy o innowacji

 

Publikacje

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter